Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát đem các cây hoa đỏ (P) lai với cây hoa trắng thu được F1 với tỉ lệ 4 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Biết rằng không có đột biến gen, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp trong số những cây hoa đỏ ở P là 3/5. II. Nếu đem các cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình đỏ ở F1 sẽ là 90%. III. Phải đem các cây hoa đỏ (P) giao phối ngẫu nhiên qua 1 thế hệ thì từ đó về sau tần số tương đối các alen trong quần thể qua các thế hệ ngẫu phối mới không thay đổi. IV. Nếu đem các cây hoa đỏ P tự thụ phấn liên tục qua 3 thế hệ thì thu được tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp là 17/20. A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Hộ em gấp với
2 Thích
2 Trả lời
moemocmeo
cái j v có thể viết lại đề và căn chỉnh dòng+ngắt ý ko a
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Hai 2020
Liên kết
LocNguyen31072003
D nhé bạn vì 2 và 4 đúng đấy.......
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Hai 2020
Liên kết
Close