Ở một loài thực vật lưỡng bội. Xét 3 locut gen phân li độc lập như sau: A trội hoàn toàn so với a; B trội hoàn toàn so với b và D trội không hoàn toàn so với d. Nếu không có đột biến xảy ra và không xét đến vai trò của bố mẹ thì sẽ có tối đa bao nhiêu phép lai thỏa mãn để đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng. A.12 B.24 C.28 D.32
2 Thích
0 Trả lời
Close