B. Pb(OH)2+NaOh không phải là phản ứng trao đổi nha bạn
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết