Question 1:________ every major judo title, Mark retired from international competition. A. When he won B. Having won C. Winning D. On winning ai cho em đáp án và giải thích các đáp án cùng cấu trúc đi kèm được không ạ, em cảm ơn
Thích
0 Trả lời
Close