giúp mình bài này với ạ. Chứng minh rằng : a. nếu tất cả phần tử aii (của đường chéo chính) đều là số lẻ, các phần tử còn lại của định thức là số chắn thì giá trị của định thức là số lẻ b. nếu định thức cấp n có tất cả phần tử trên dòng thứ i đều bằng 1 thì tổng phần bù đại số của mỗi dòng khác dòng thứ i đều bằng 0. từ đó suy ra định thức bằng tổng phần bù đại số của tất cả phần tử của nó
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Mười 2018
Liên kết