They asked me how many children............. in the school. A. there are; B. are there; C. there were; D. were there.
1 Thích
4 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với:))))))))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
01682321204
C, There were nha.Theo mình là vậy á
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 01682321204 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
đáp án là C vì đây là câu hỏi trong câu nói gián tiếp
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close