**(Sưu tầm)** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$ thỏa mãn $f(1)=0$, $\int_{0}^{1}[f'(x)^2]dx=\frac{1}{11}$ và $\int_{0}^{1}x^4f(x)dx=-\frac{1}{55}$. Tích phân $\int_{0}^{1}f(x)dx$ có giá trị bằng: **A.** $-\frac{1}{7}$. **B.** $\frac{1}{7}$. **C.** $-\frac{1}{55}$. **D.** $\frac{1}{11}$.
Thích
0 Trả lời
Close