ĐK: $-2\leq x \leq 2$ Đặt: $a=\sqrt{x+2}+\sqrt{2-x} (0\leq a\leq 2\sqrt{2})$ $\Rightarrow a^2=4+2\sqrt{4-x^2} \\\Rightarrow 2\sqrt{-x^2+4}=a^2-4$ Phương trình đã cho trở thành: $a+a^2-4+2m+3=0\\ 2m=-a^2-a+1$ Xét hàm $f(a)=-a^2-a+1$ trên $[0;2\sqrt{2}]$ Vẽ BBT, nhìn vào BBT thấy PT có nghiệm: $\Leftrightarrow -7-2\sqrt{2} \leq 2m \leq 1$ $\Leftrightarrow -\dfrac{7+2\sqrt{2}}{2} \leq m \leq \dfrac{1}{2}$ Vậy: $\boxed{-\dfrac{7+2\sqrt{2}}{2} \leq m \leq \dfrac{1}{2}}$
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết