Đạo hàm y’ = m +3cos(x) + 4 sin(x) Đặt g(x) = 3cos(x) + 4 sin(x) Để hàm số luôn nghịch biến <=> y’=< 0 với mọi x (dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm) <=> g(x)=<-m với mọi x thuộc R <=> 5=< -m M=<-5 Bài này là bài khá đơn giản của lớp 12. Bạn nên tập luyện nhiều hơn để nâng cao trình độ của mình. Thân!
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Tám 2018
Liên kết