Tìm số nghiệm tự nhiên của phương trình x+y+z=10. Với x chẵn, y và z lẻ.
Thích
2 Trả lời
AlivePool99
x + y + z = 10 x chẵn => x ∈ {0;2;4;6;8;10} y, z lẻ => y, z ∈ {1;3;5;7;9} giả sử x = 10 => y = z = 0 => trái với giả thuyết y lẻ z lẻ => x ∈ {0;2;4;6;8} các bộ nghiệm (x;y;z) của pt trên: (0;1;9);(0;3;7);(0;5;5);(0;7;3);(0;9;1) (2;1;7);(2;3;5);(2;5;3);(2;7;1) (4;1;5);(4;3;3);(4;5;1) (6;1;3);(6;3;1)
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Tám 2018
Liên kết
ngthuy10a1
Mĩnh nghĩ là C_{10}^{2}
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close