**(Toán chuyển động)** Có một chất điểm $m_{1}$ bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương trình vận tốc theo thời gian: $v(t)=\frac{1}{2019}t^2+\frac{18}{19}t$ ($m/s$). Sau 5 giây, một chất điểm $m_{2}$ bắt đầu chuyển động theo chiều của $m_{1}$ tại cùng điểm xuất phát và sau 15 giây thì đuổi kịp $m_{1}$. Biết $m_{2}$ có gia tốc $a$ ($m/s^2$) không đổi. Lúc $m_{1}$ gặp $m_{2}$ thì vận tốc của $m_{2}$ **gần bằng**: **A.** 25,44 ($m/s$). **B.** 25,34 ($m/s$). **C.** 26,12 ($m/s$). **D.** 25,18 ($m/s$).
Thích
0 Trả lời
Close