Tom said that he.............. with a friend at 9 o'clock the night before. A. is staying; B. was staying; C. has been staying; D. had been staying.
1 Thích
6 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với:))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
01682321204
D. Had been staying nha. theo mình là thế.
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
D. had been staying. Cấu trúc câu gián tiếp mà: QKTD -> QKHTTD
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn baobinhgirl và 01682321204 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
LeroiMTP
cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp á .câu d nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn LeroiMTP nhiều nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close