bộ ba UAG có xác suất bằng 1/8x1/4x3/8=3/256=> có 3/255 x 1500=17,5=> có 17 bộ ba UAG, tỉ lệ bộ ba chứa 2A VÀ 1X=1/4x1/4x1/4x3c2=3/64, tỉ lệ bộ ba chứa 2G và 1A=3/8x3/8x1/4x3c2=27/256
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Bảy 2019
Liên kết