A nha bạn. đặt khoảng cách min đó là x. và có d2-d1=(k+0,5)lamda =2 ( ở đây K=0). xong tính toán theo pytago là ok nha
Cảm ơn     1
Bình luận
11 Tháng Tám 2019
Liên kết