viết phương trình đường thẳng (C) có tâm I thuộc d: x + 3y - 5 = 0 ,bán kính r =2 căn 2 và tiếp xúc với đường thẳng Delta: x-y-1=0
1 Thích
0 Trả lời
Close