What are you cooking in that saucepan? It.................... good. A. smells; B. is smelling; C. smelled; D. has smelled
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
ProTL47
Chọn A vì SMELL là động từ chỉ cảm giác nên không dùng với thì tiếp diễn. Tổng hợp những động từ không dùng với thì tiếp diễn trong tiếng Anh Động từ to be khi nói về một trạng thái Ex: – He is very witty – That is a naughty child Động từ to have khi chỉ sự sở hữu Ex: – They have two daughters – She has a book Những động từ chỉ về cảm giác Như: to see, to hear, to feel, to taste, to smell Ex: – It smells wonderful Các động từ liên quan đến cảm giác không dùng trong thì tiếp diễn Những động từ liên quan đến nhận thức – like (muốn) – love (yêu) – hate (ghét) – want (muốn) – need (cần) – prefer (thích hơn) – know (biết) – realize (nhận ra) – suppose (giả sử) – mean (có nghĩa, ý) – understand (hiểu) – believe (tin tưởng) – remember (nhớ) – belong (thuộc về) – contain (chứa đựng) – consist (gồm có) – depend (phụ thuộc) – seem (có vẻ)
Cảm ơn    
19 Tháng Hai 2020
Liên kết
hanhan222
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cảm ơn    
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn BBBBBBBBBBBBBBBBBB mới đúng nha..........................................
Cảm ơn    
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
toàn trả lời theo ng khác như kiểu biết ý
Cảm ơn    
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
cuteo113 tôi biết tôi mới nói nha, không bt thì thôi nha
Cảm ơn    
23 Tháng Mười 2019
Liên kết
khaithien2821
cuteo113 trẻ trâu ghê .......................................
Cảm ơn     1
20 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
Close