Hỗn hợp X chứa etan; vinyl axetilen và H2. Đun nóng 28,6 gam hỗn hợp X có mặt Ni làm xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với He bằng 35,75/3,6. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng a gam. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 46,144 lít O2 (đktc) thu được 30,96 gam nước. Giá trị của a là
1 Thích
0 Trả lời
Câu 7: Ở điều kiện thường chất ở trạng thái lỏng là : A. buten. B. eten. C. propin. D. hexin
1 Thích
0 Trả lời
đề có đáp án chi tiêt file word ko a
Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
tùy bạn..................................
Cảm ơn    
Bình luận
09 Tháng Tư 2020
Liên kết
Cho m gam kim loại kiềm tan hết trong 100ml dd H2SO4 1M thu được 17,4 gam muối và 4,48 lít hỗn hợ khí NO2, CO2 (đktc). Tính m
Thích
0 Trả lời
cho m (g) hh Na và Al có tỉ lệ số mol là 3:2 vào nước dư,sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc 10,08l H2.Tìm m?
Thích
0 Trả lời
Khử hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng hỗn hợp khí Y ( gồm H2 và CO) vừa đủ thu được 11,2 gam chất rắn. Thể tích hỗn hợp khí Y (đkc) đem dùng là
Thích
1 Trả lời
ohyeahhh3000
nO(trong oxit)=(14,8-11,2)/16=0,225=n hhY nhân 22,4=5,04(l)
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Ba 2020
Liên kết
Bài 4: Cho hỗn hợp X gồm 3 muối NaCl, NaBr, NaI. - Thí nghiệm 1: Cho m gam X tác dụng với dung dịch Br2 dư, sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,8229m gam muối. - Thí nghiệm 2: Lấy 15,5g X tác với nước clo sau một thời gian được 11,865g hỗn hợp muối Y. Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư thấy tạo ra 27,165g kết tủa-. Tính phần trăm khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Thích
0 Trả lời
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Cr tác dụng hết với lượng dư khí Cl2, thu được (m + 31,95) gam muối. Mặt khác, cũng cho m gam X tan hết trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Phần trăm số mol của Al trong X là A. 33,33%. B. 75,00%. C. 25,00%. D. 66,67%.
1 Thích
7 Trả lời
huyhoan02
đáp án là A nha.......cái này viết pt là rõ ngay đặt ẩn cho 3 KL được 2pt từ đi nhau tìm đc mol al là xong
Cảm ơn     1
23 Tháng Hai 2020
Liên kết
baobinhgirl
Cảm ơn nha nhưng bạn viết lời giải cụ thể có được không? Mình không giỏi hóa!
Cảm ơn    
26 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
fe , al, cr td vs cl2 deu len hoa tri 3 nen moi cai tac dung voi cl2 voi ti le 3/2, sau pu thu dc m+31,95 gam nen mol cua cl2=31,95/35,5=0,9 . dat mol ba kl luan luot la a b c>>>> 3/2(a+b+c)=0,9.>>a+b+c=0,6.
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
tiep theo , ta thay 1 mol fe va cr td voi hcl deu tao ra 1 mol h2, 1 mol al thi tao ra 3/2 h2 nen a+3/2b+c=mol h2= 0,35. lay pt duoi tu pt tren ta dc 1/2b=0,05 nen b=0,1 . xong
Cảm ơn    
28 Tháng Hai 2020
Liên kết
huyhoan02
còn mol của hỗn hợp thì nhìn vào 3pt td với cl2 tinh ý sẽ nhìn ra
Cảm ơn     1
Bình luận
23 Tháng Hai 2020
Liên kết
Chuỗi phản ứng: 1. Butan -> X -> Y -> Metan 2. CnH2n (anken) -> X -> Y -> CnH2n
Thích
0 Trả lời
Hidrocacbon X có %H = 14,3%. Khối lượng phân tử của X bằng 60 g/mol. Tìm CTPT của X.
Thích
0 Trả lời
Ngâm một lá nhôm trong dung dịch CuSO4 thì sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng lá nhôm thay đổi như thế nào? Biết rằng lượng ion SO2-4 trong dung dịch đủ kết tủa hoàn toàn ion Ba2+ trong 26ml dung dịch BaCl2 0,02M A. Khối lượng lá nhôm giảm 0,048 gam B. Khối lượng lá nhôm tăng 0,024 gam C. Khối lượng lá nhôm giảm 0,024gam D. Khối lượng lá nhôm tăng 0,024gam
Thích
0 Trả lời
Cho 6.6g hỗn hợp E gồm Mg và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch X và hỗn hợp khí Y. Cô cạn dung dịch X thu được 14.25g muối khan. a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp e b/ Tính tỉ khối của hỗn hợp Y đối với H2
Thích
0 Trả lời
Hòa tan 14.6g khí hidro clorua vào nước thu đc dd A. Chia dd A thành 2 phần bằng nhau : + Phần 1: Cho tác dụng với KCLO3 dư + Phần 2 : Cho tác dụng với KMnO4 dư. Tính thể tích khí clo sinh ra ở mỗi phần
Thích
0 Trả lời
cho 4,38g hỗn hợp ZAl,Fe, Ag tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d= 1,1g/ml) thấy thoát ra 1,344l khí (đktc) và còn lại 2,16 chất rắn không tan. a/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b/ Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng
2 Thích
1 Trả lời
tuntun811
a, mchất rắn kh tan=mAg=2,16g => m(Al,Fe)=2,22g Có hpt : 27nAl +56nFe=2,22 1,5nAl + nFe=1,344:22,4( viết ptpu là thấy nhé) => nAl=0,02 mol và nFe=0,03 mol => m từng kim loại => % b, từ ptpu ta có : nHCl= 3nAl + 2nFe= 3.0,02 +2.0,03=0,12 mol => mHCl=4,38g => mddHCl=21,9g => V=m/d=21,9/1,1=19,9ml
Cảm ơn     2
Bình luận
25 Tháng Hai 2020
Liên kết
Oxi hóa hoàn toàn 2,184g bột Fe ta thu được 3,048g hỗn hợp 2 ôxit sắt (hỗn hợp A). Chia hỗn hợp A thành 3 phần bằng nhau. 1/ Cần bao nhiêu lít H2 (đkc) để khử hoàn toàn các oxit trong phần 1 2/ Hòa tan phần 2 bằng HNO3 dư. Tính thể tích NO duy nhất bay ra 3/ Phần 3 trộn với 5,4g bọt Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (H = 100%). Hòa tan hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí bay ra ở
Thích
0 Trả lời
Close