Hòa tan 12 gam hỗn hợp A gồm Fe; Cu bằng dung dịch HNO₃ dư thu được hỗn hợp sản phẩm khí gồm 2,24 lít khí NO và 4,48 lít khí NO₂ (ở đktc). a, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong A. b, Tính khối lượng HNO₃ phản ứng. c, Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch sau phản ứng trên. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được. Nếu nung lượng kết tủa này đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn còn lại là bao nhiêu?
Thích
1 Trả lời
rongden_167
a) Gọi số mol Fe, Cu lần lượt là a, b mol ta có: $56a + 64b = 12.$ Bảo toàn electron lại có: $3a + 2b = 0,1 × 3 + 0,2 × 1 = 0,5.$ Giải hệ được $a = b = 0,1 mol \Rightarrow $ phần trăm khối lượng. b) Bảo toàn electron mở rộng có: $\rm{n_{\rm{HNO}_3}=4n_{NO}+2n_{NO_2}=0,8 \,\,mol}$ từ đó tính ra khối lượng HNO₃ phản ứng. c) Kết tủa thu được là 0,1 mol Fe(OH)₃ và 0,1 mol Cu(OH)₂ → khối lượng kết tủa. Nung kết tủa thu được 0,05 mol Fe₂O₃ và 0,1 mol CuO → khối lượng chất rắn sau nung.
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Ba 2019
Liên kết
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại Na, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2 (đktc). Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm kim loại M hoá trị II và Fe trong dung dịch HCl, cũng thu được V lít H2(đktc). Xác định kim loại M biết khối lượng Fe trong hai hỗn hợp là như nhau, khối lượng M bằng 1/2 tổng khối lượng Na và Zn
Thích
4 Trả lời
minhanh6303
Lượng Fe như nhau và 2 axit cùng dư nên ta không xét đến. Giả sử có xmol Na, y mol Zn. Ta có m(M)= 1/2 * (23x+65y) = 11.5x + 32.5y n(M) = 2x+y (do cùng tạo 1 lượng H2) --> M=m(M)/n(M)= (11.5x+32.5y)/(2x+y) đặt x/y=t --> (11.5t+32.5) / (2t +1)= M --> 5.75 < M < 32.5 --> trong khoảng này chỉ có Mg là thỏa mãn. Vậy M là Mg
Cảm ơn     1
12 Tháng Ba 2019
Liên kết
votrankhanhmykaht
cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn    
12 Tháng Ba 2019
Liên kết
votrankhanhmykaht
cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn     1
12 Tháng Ba 2019
Liên kết
minhanh6303
k có gì. Chúc bạn học tốt nhé
Cảm ơn    
12 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cho 15 g hỗn hợp al,mg tác dụng với dd hno3 dư ,đến pứ hoàn toàn thu được dd X và 4,48l khí duy nhất NO. Cô cạn dd X thu được 109,8g muối khan.% số mol của al trong hỗn hợp đầu là
Thích
1 Trả lời
tuanbestmorgarna
vì kim loại là al va mg nên dễ sinh ra muối nh4no3 đặt số mol mg= x al= y nh4no3 =z phương trình khối lượng 27x +24y=15 (1) 3x+2y= 8z+ 2*0.3 (2) phương trình muôi 213x+148y+80z=109.8 (3) từ 1 2 3 tìm ra x=0.2 y=0.4
Cảm ơn     2
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
Sục 4,48 l So2 vào 100ml dd Ba(0h)2 thu được 21,7g kết tủa . Tính nồng độ dd Ba(oh)2 đã dùng
Thích
3 Trả lời
overking201
so2: 0,2 mol, BaSO3: 0,1 mol So2+oh- => hso3- 0,2 0,2 0,2 hso3-+oh- => so3(2-)+h2o 0,1 0,1 0,1 0,1 => noh-=0,3 => n Baoh2=0,15 => Cm=1,5 mol/l Mình ngu hóa lắm lỡ sai bạn thông cảm......:smile:
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
ui,vậy có đúng hông á?mk cx ngu nè
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
ui,vậy có đúng hông á?mk cx ngu nè
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
Cho 16,8 l So2 hấp thu hoàn toàn vào 600ml dd Na0h 2M thu được dd X. Nếu cho một lượng dư dd Bacl2 vào dd X thì thu được lượng kết tủa bao nhiêu?
Thích
2 Trả lời
trongnhatgb1
kết tủa thu đc (nếu có) sẽ là BaSO3 có nSO2= 0,75, nNaOH= 1,2 => 1< nNaOH/nSO2< 2 => trong ddX tồn tại cả anion SO3(2-) và HSO3(-) đặt nSO3(2-)=x, nHSO3(-)=y, ta có n(kết tủa)=nBaSO3=x; bảo toàn lưu huỳnh(S), ta có x+y=0,75 mặt khác, bảo toàn điện tích ta có 2x+y=nNa(+)=nOH(-)=1,2 Giải hệ đc x =0,45; đc cả y nhưng thôi, kệ nó. m(kết tủa)= mBaSO3= 217.x =97,65(g)
Cảm ơn     2
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
havi2k1
1.bắp 2 mưa 3bút lông 4.kiến thức 5.bánh chưng 6.tương lai 7.giao thoa ánh sáng 8.sai 9.con sông 10.1911
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nung hỗn hợp A gồm a g fe và b g S trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp A. Hòa tan A vào dd h2so4l dư thu được 0,4g chất rắn B, ddC và hỗn hợp khí D(dD/H2=9). Cho khí D qua dd Cu(no3)2 dư thu được 14,4g kết tủa đen. a. tính a,b b. Cho C tác dụng với dd naoh dư rồi nung kết tủa thu được trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu g chất rắn.
Thích
1 Trả lời
nidae
bạn tư duy như thế này nha các phản ứng diễn ra như sau Fe+S=FeS phản ứng trên xảy ra không hoàn toàn nên Fe và S còn dư 0,4 gam chất rắn không tan là S các phản ứng tiếp theo là FeS+H2SO4 =FeSO4 +H2S Fe +H2SO4=FeSO4 +H2 H2S+Cu(NO3)2=CuS +2HNO3 > kết tủa đen ở đây là CuS suy ra mol của CuS là 0.15=>nH2S=0.15 mol có vì hôn hợp khí có D/2=9 =>D=18 <=> nH2S=nH2=0.15 mol từ các phản ứng trên có nFeS=0.15 mol nFe dư =0.15 mol vậy a=0,3.56=16,8g b=0.4 +0,15.32=5,2g ý B dung dịch C chưa muối FeSO4 và H2So4 dư sau pư nên có các pư sau FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2 +Na2SO4 H2SO4+ 2NaOH = Na2SO4+2H2O kết tủa thu được là Fe(OH)2 nung ngoài không khí theo phương trình sau 2Fe(OH)2+O2=Fe2O3 +2H2O từ câu a có nFeSO4=0,3 => nFe2O3= 0,15mol khối lượng chất rắn thu được sau pư là 0,15.160=24
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Ba 2019
Liên kết
Toluen làm thế nào ra C7H16 ạ
Thích
3 Trả lời
0943490125
công thức toluen là C7H8 bạn chỉ cần cộng vs 4H2 vs đk nhiệt độ và xúc tsc thích hợp
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
trelac
hgfjfjgh
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
cun1806
C7H16 --> C6H5CH3 + 4H2 :smiley: :smiley:
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nung m g hỗn hợp al,fe304 trong điều kiện không có không khí. sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dd Naoh dư thu được dd Y, chất rắn z và 3,36l h2.Sục khí co2 dư vào dd Y thu được 39 g kết tủa . giá trị m là?
1 Thích
1 Trả lời
rongden_167
Em tham khảo lời giải ở ID sau nhé: . https://moon.vn/hoi-dap/nung-nong-m-gam-hon-hop-gom-al-va-fe3o4-trong-dieu-kien-khong-co-khong-khi-sau-khi-p-528886
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
dd X chứa hỗn hợp gồm Na2co3 1,5M; khco3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dd hcl 1M vào 100ml dd X, sinh ra V khí. giá trị V?
Thích
1 Trả lời
rongden_167
Em tham khảo lời giải và các bình luận của các bạn ở đây nhé. . https://moon.vn/hoi-dap/dung-dich-x-chua-hon-hop-gom-na2co3-15m-va-khco3-1m-nho-tu-tu-tung-giot-cho-den-het--107551
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
Hòa tan 20,88g oxit kim loại M trong H2so4 loãng dư thu được 49,68g muối. Kim loại M là gì?
Thích
5 Trả lời
rongden_167
Oxit dạng MxOy tạo muối tương ứng Mx(SO₄)y. . Tăng giảm khối lượng có n_(O trong oxit) = n_(SO₄ trong muối) = (49,68 – 20,88) ÷ (96 – 16) = 0,36 mol. . Tương ứng khối lượng M là 20,88 – 0,36 × 16 = 15,12 gam. . Lập tỉ lệ: (15,12 ÷ M) ÷ 0,36 = x : y → M = 42y ÷ x. . Tương ứng: x = 3; y = 4, M = 56 là kim loại Fe. . ☆** Kinh nghiệm:** dạng này dễ, nhưng giải bình thường thấy k ra thì nghĩ ngay đến TH đặc biệt oxit kiểu Fe₃O₄.!
Cảm ơn     2
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
sao là 96-16 nhỉ
Cảm ơn    
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
16 ở đâu á
Cảm ơn    
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
à,mình hiểu rồi ạ
Cảm ơn    
07 Tháng Ba 2019
Liên kết
trelac
.gkfkyfyfl,fjfjhfhvhvcjtgctuxdut gjccjjkkgufiyfludtd
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Khi cho a gam Fe vào 400ml dung dịch HCl , sau phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau phản ứng kết thúc thu được 896 ml khí H2 (đktc) và cô cạn dung dịch thì thu 6,68 gam chất rắn Y. Tính a,b và nồng độ mol của dung dịch HCl (Giả sử Mg không phản ứng với H20 và khi phản ứng với axit Mg phản ứng trước hết với axit mới đến Fe. Cho biết phản ứng đều xấy ra hoàn toàn) Mọi người làm rõ ra từng chút giúp em vs ạ
3 Thích
4 Trả lời
minhanh6303
thí nghiệm 1 : Cho ag Fe + 400ml dd HCL, đun cạn có 6.2g chất rắn. Nếu chất rắn chỉ có FeCl2 thì số mol H2 là: Fe + 2HCl ---------> Fecl2 + H2 127g 1mol 6.2 g z mol => z = 0.0488 mol (1) - thí nghiệm 2: Cho ag Fe và bg Mg +400ml dd HCl , đun cạn có 6.68g chất rắn và 0.896 lít H2. Viết pt phản ứng Mg (x mol ) và Fe (y mol) với HCl ta có : x + y = 0.04 mol So sánh (1) (2) ta thấy m kim loại ở thí nghiệm 2 nhiều hơn thí nghiệm 1 mà số mol H2 ít hơn. Vậy chứng tỏ thí nghiệm 1 dư Fe và HCl thì hết, số mol H2 ở thí nghiệm 1 là 0.04 mol. Fe + 2HCl ---------> FeCl2 + H2 0.04mol 0.08 mol 0.04mol 0.04 mol mFeCl2 = 0.04 * 127 =5.08g mFe phản ứng : 0.04 * 127 = 5.08g a có khối lượng: 2.24 + 1.12 = 3.36g TÍNH b và thành phần y Giả thiết Mg đủ. m chất rắn = 0.04 * 95 + 3.36 = 7.16g Khối lượng này lớn hơn 6.68g. Vậy Mg không thể đủ nên Fe đã p ứng. Viết pt phản ứng Mg (x mol) và Fe (y mol) tác dụng với dd HCl, ta có :+ x +y =0.04 + 95x +71y =6.68 -3.36 =3.32 Giải ra ta có x = 0.02 mol và y = 0.02 mol mMg = 0.48g mFe hư = 2.24g mFeCl2 = 2.54g mMgCl2 = 1.9g b = 0.48 Xem đúng k nha
Cảm ơn     1
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
(2) ở đâu vậy bn
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
1,12 tính ntn bạn ở đoạn a có khối lượng 2,24+1,12 á
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
minhanh6303
Fe + 2 HCl --> FeCl2 + H2 Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2 n H2 = 0.04 mol suy ra n HCl = 0.08 mol m Cl =0.08 nhân 35.5 =2.84 gam suy ra a + b =6.68 - 2.84 =3.84 gam TH1: thí nghiêm 1 Fe hết Mặt khác a + a:56 * 71 = 6.2 a = 2.73 ( làm tròn) b =1.11 TH2: thí nghiệm 1 Fe còn dư độ tăng khối lượng = ( 6.2 -a) gam suy ra n HCl =(6.2-a):35.5 mol có n H2 = ( 6.2 -a) : 71 =0.04 suy ra a = 3.36 gam b = 0.48 gam làm vậy đc k
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nhiên liệu dùng cho tên lửa tăng tốc của tàu vũ trụ con thoi là một hỗn hợp amoni peclorat (Nh4clo4) và bột nhôm. Khi được đốt đến trên 200 độ C ,amoni peclorat nổ: 2Nh4clo4->N2+cl2+202+4h20 mỗi lần phóng tàu con thoi tiêu tốn 750 tấn amoni peclorat .Giả sử tất cả oxi sinh ra tác dụng với bột nhôm ,hãy tính khối lượng nhôm dự pứ với oxi và khối lượng nhôm oxit sinh ra
Thích
3 Trả lời
npnspeed
Bài này mình làm như sau nNH4ClO4 = nO2 $4Al + 3O_{2} \rightarrow 2Al_{2}O_{3}$ 3nO2 = 2nAl2O3 => 3nNH4ClO4 = 2nAl2O3 => 3.750/117,5 = 2.m2/102 => m2 = 976,596 tấn 3nO2 = 4.nAl => 3.750/117,5 = 4.m1/27 => m1 = 129,255 tấn Với m1; m2 lần lượt là khối lượng nhôm dự phản ứng và khối lượng nhôm oxit tạo thành *Nếu bài này làm trắc nghiệm; bạn coi như thông số 750 tấn là 750 gam sẽ đỡ phức tạp! :)
Cảm ơn     3
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
bạn giải dễ hiểu thật.Cảm ơn nhìu ạ
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
npnspeed
Sorry mình giải sai rùi: Ta có: n$NH_{4}ClO_{4}$ = n$O_{2}$ $4Al + 3O_{2} \rightarrow 2Al_{2}O_{3}$ Dựa vào phương trình ta có: nAl = 4/3.nO2 => m1/27 = 4/3.750/117,5 => m1 = 229,79 nAl2O3 = 2/3.nO2 => m2/102 = 2/3.750/117,5 => m2 = 434,043 Mấy năm nay không làm bài tập hóa học, đúng là già mất rồi! Huhu...
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nung 5,2g zn với 1,6g S(trong bình kín ko có oxi)đến phản ứng hoàn toàn.Hòa tan sản phẩm sau khi nung bằng 100g dd hcl,thu được dd A và khí B. Tính nồng độ % dd hcl cần dùng, %(V) các khí trong B và tỉ khối của B với hidro
Thích
1 Trả lời
npnspeed
Bạn tham khảo cách giải của mình nhé: +)Xử lí đề bài: nZn = 0,08 mol nS = 0,05 mol => nZn > nS +)PTPU: Zn + S => ZnS Bài cho phản ứng hoàn toàn; mà nZn > nS => S hết; Zn dư +)Sản phẩm sau nung: nZnS = nS = 0,05 mol nZn dư = 0,08-0,05 = 0,03 mol +) Khi hòa tan bằng HCl: $ZnS + 2HCl \rightarrow ZnCl_{2} + H_{2}S$ $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_{2} + H_{2}$ Dung dịch A thu được: $ZnCl_{2}$ Khi B thu được: $H_{2}$ và $H_{2}S$ nHCl = 2n$ZnCl_{2}$ nZn = n$ZnCl_{2}$ => nHCl = 0,08.2 = 0,16 mol mHCl = 5,84g C% = 5,84% n$H_{2}S$ = nZnS = 0,05 n$H_{2}$ = 0,03 nB = 0,08 mol %$H_{2}S$ = 62,5% %$H_{2}$ = 37,5% :)
Cảm ơn     1
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Nung hỗn hợp A gồm Fe và S.Sau khi pứ kết thúc, để nguội thu được hỗn hợp rắn B. Nếu cho B và dd hcl dư thu được 2,24l khí C(đktc)mà dC/h2=13. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu
Thích
6 Trả lời
npnspeed
Bài này như sau ạ: dC/2 = 13 => dC = 26 => Khí C là hỗn hợp khí H2 và H2S Sử dụng sơ đồ đường chéo suy ra nH2/ nH2S = 1/3 => nH2 = 0,025 nH2S = 0,075 => nS = 0,075 (Bảo toàn nguyên tố S) Có mặt H2 => Fe vẫn còn => S hết Hỗn hợp chất rắn B gồm: FeS và Fe nFe = 0,075 + 0,025 = 0,1 mol mFe = 5,6g mS = 2,4g Bạn kiểm tra kết quả giúp mình nhé! Lâu rồi không đụng tới hóa nên sẽ có những sai sót.
Cảm ơn     1
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
okie bn ><
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
sao n fe=0,075+0,025 á
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
sao dC=26 thì hỗn hợp khí C là h2 và h2s
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
h2 cx tác dụng với s mà
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
npnspeed
Chi tiết: $Fe + S \rightarrow FeS$ => Khi nung hỗn hợp Fe và S; hỗn hợp B thu được có thể có: FeS; Fe(dư, với trường hợp S hết); S(dư; với trường hợp Fe hết) $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_{2} + H_{2}$ $FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_{2} + H_{2}S$ Không xảy ra phản ứng sau: $S + HCl \rightarrow H_{2}S + Cl_{2}$ +) Tóm lại khí C thu được có thể là: $H_{2}S$, $H_{2}$ dC = 13.dH2 = 13.2 = 26 dH2 = 2 d$H_{2}S$ = 34 2 < 26 < 34 => Trong C gồm cả 2 khí $H_{2}S$ và $H_{2}$ Khi đã có mặt $H_{2}$ thì chắc chắn hốn hợp B có kim loại => Fe dư -Ban đầu: hốn hợp Fe và S -Sau khi nung: FeS và Fe (dư) Như vậy, toàn bộ lượng S ban đầu sẽ đi vào FeS; và lượng Fe ban đầu sẽ ở trong 2 dạng Fe và trong FeS Bảo toàn nguyên tố S ta có: n$H_{2}S$ = 0,075 => nS = 0,075 => nFeS = 0,075 => Lượng S ban đầu: 0,075 mol; nFe (trong FeS)= 0,075 n$H_{2}$ = 0,025 => nFe(dư) = 0,025 Lượng Fe ban đầu: 0,075 + 0,025 :)
Cảm ơn     2
Bình luận
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Để khử hoàn toàn m gam một oxit sắt phải dùng vừa đủ 0,672 lít (đktc) khí H2. Khi đem toàn bộ lượng sắt thu được vào 300 gam dung dịch HCl 7,3% dư thì thu được 0,448 lít (đktc) khí H2 và dung dịch A a) Tìm Công thức hóa học của oxit sắt trên b) Tìm nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch A
1 Thích
11 Trả lời
rongden_167
0,03 mol H₂ + O (trong oxit) → H₂O nên số mol O (trong oxit) = 0,03 mol. . Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂↑ nên từ 0,02 mol H₂ sinh ra có 0,02 mol Fe. . a) Tỉ lệ số mol Fe : O (trong oxit) = 0,02 ÷ 0,03 = 2 : 3 cho biết oxit là Fe₂O₃. . b) khối lượng dung dịch A là 300 + 0,02 × 56 – 0,02 × 2 = 301,08 gam. . Theo đó: %m(FeCl₂ trong A) = 0,02 × 127 ÷ 301,08 × 100% ≈ 0,844%. . Lượng HCl dư là 20,44 gam → %m(HCl dư trong A) = 20,44 ÷ 301,08 × 100% ≈ 6,79%.
Cảm ơn     2
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
vậy h2 cộng oxit sắt luôn cho số mol o=số mol h2 phải ko ạ?
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
Tính mHCl dư bằng cách nào ạ
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
lấy m bđ trừ cho m pứ á bn
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
thế tìm M pư ntn ạ
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
m hcl pứ=0,02*2*36,5 á
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
Nhưng mà nhân vào thì ra 1,46. Lượng bđ trừ lượng pư sao ra 20,44 g mà
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
m dư=m bđ-m pứ á
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
hothihoaithi
mà m bđ=c%*mdd /100,thế vào ra mbđ á bn
Cảm ơn    
05 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
C% là 7,3 hả bạn
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
nguyennguyen1511
Bạn làm chi tiết cho mik khúc đó được k
Cảm ơn    
06 Tháng Ba 2019
Liên kết
Close