Nung a(g)hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng vs dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Z có tỉ khối hơi so vs H2 là 13 1, Tính phần trăm khối lượng các chất trong X 2, Cho phân2 tác dụng hết vs 55 g dung dịch H2SO4 98%, đun nóng thu được V lít khí SO2(đktc) và dung dịch A, cho dung dịch A tac dụng hết vs dung dịch BaCl2 dư tạo thành 58,25 g kết tủa. Tính a,V
Thích
2 Trả lời
Kaitozed562003
****
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Giêng 2019
Liên kết
Kaitozed562003
****
Cảm ơn    
Bình luận
10 Tháng Giêng 2019
Liên kết
X là nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VA. Trong hợp chất giữa X với 1 kim loại Y thuộc nhóm IIA, X chiếm 13,108% khối lượng. Phần trăm khối lượng của Y trong hiđroxit của nó là
Thích
0 Trả lời
> A. Fe2O3 > B. Fe(OH)3 > C. FeCl3 > D. FeO
Thích
0 Trả lời
Trong phản ứng: Zn+CuCl2--->ZnCl2+Cu thì 0,5 mol Zn đã làm sao
Thích
0 Trả lời
cách cân bằng pư kclo3+hcl=kcl+cl2+h2o bằng cách thăng bằng e (có giải thích)
Thích
0 Trả lời
PHẢN ỨNG TRUNG HÒA LÀ PHẢN ỨNG GIỮA BAZƠ + AXIT -> MUỐI + NƯỚC THẦY EM BẢO RẰNG, CÓ 1 HAY 1 VÀI P. ỨNG MÀ CÓ BAZO + AXIT NHƯNG CHỈ TẠO RA MUỐI, VẬY P. ỨNG ĐÓ LÀ P.ỨNG J THẾ MN, CHO E 1 VÀI VÍ DỤ VỚI, NHỚ LÀ KHÔNG TẠO RA MUỐI NHÉ MN. CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC CÂU HỎI CỦA EM NHÌU Ạ, IU MN NGƯỜI NHÌU, TIM NÀ <3 !
Thích
3 Trả lời
codelyoko
Ở câu trên bạn nói là chỉ tạo ra muối, câu dưới xin ví dụ về pư không tạo ra muối -> ? Một ví dụ về bazo + axit chỉ tạo ra muối: NH3 + HCl -> NH4Cl
Cảm ơn    
28 Tháng Chín 2018
Liên kết
trungsinh2004
còn cái p.ứng nào mà chúng ta dc hc ở lớp 8,9 ko bạn ?
Cảm ơn    
02 Tháng Mười 2018
Liên kết
quyezz
aaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn    
09 Tháng Mười 2018
Liên kết
cho 37.09 gam hh X gồm cac2, al4c3, al,ca vào nước dư thu được dd Y và 17.36lit hh khí Z. nung nóng Z với xúc tác Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 11,75g hh khí T gồm các hidrocacbon. Dẫn T qua dd Agno3/ nh3 dư thu được 16.8 gam kết tủa , đốt cháy hh khi thoát ra, rồi dẫn vào dd Ba(oh)2 thấy khối lượng dd giảm 82.89g/ tính phần trăm số mol của các đơn chát kim loại trong X
Thích
0 Trả lời
Cho axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng với amin no, đơn chức Y thu được muối amoni trong đó cacbon chiếm 36,59% về khối lượng. Có bao nhiêu cặp X, Y thỏa mãn?
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Lời giải đề xuất: - Muối có dạng: CnH2n+3NO2 - %C = 12n/(14n+3+14+32) = 36,59% -> n = 2,6 -> Bạn xem lại thông số đề bài!
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Chín 2018
Liên kết
Dung dịch G chứa các ion Mg2+,SO42-,NH4+,Cl-.Chia dd G thành 2 phần bằng nhau.Phần thứ nhất tác dụng với dd NaOH dư thu được 0,58gam kết tủa và 0,672lit khí (đkc).Phần thứ hai tác dụng với dd BaCl2 dư thu được 4,66gam kết tủa.Viết pthh của các pư xảy ra (dưới dạng pt ion thu gọn) và tính tổng khối lượng các chất trong dd G
Thích
1 Trả lời
npnspeed
Phần thứ nhất: +)Kết tủa Mg(OH)2: 0,01 mol => nMg2+= 0,01 +)Khí NH3 = 0,03mol => nNH4+ = 0,03 Phần thứ 2: +)Kết tủa BaSO4: 0,02 mol => nSO42- = 0,02 Bảo toàn điện tích: 0,01.2 + 0,03 = 0,02.2 + nCl- => nCl- = 0,01 m/2 = 0,01.24 + 0,01.35,5 + 0,03.18 + 0,02.96 = 3,055g m= 6,11g $Mg^{2+} + OH^{-} \rightarrow Mg(OH)_{2}\blacktriangledown $ $NH^{4+} + OH^{-} \rightarrow NH_{3}\blacktriangle + H_{2}O$ $Ba^{2+} + SO_{4}^{2-} \rightarrow BaSO_{4}\blacktriangledown $ :blush:
Cảm ơn    
Bình luận
26 Tháng Chín 2018
Liên kết
cho 0.1 mol Fe,0.15 mol Al và 0.1 mol Cu vào dd HCl dư,sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thì thu được dd A,chất rắn không tan và khí A thoát ra.Khối lượng dd A và khối lượng dd Hcl ban đầu là như thế nào. em cảm ơn ạ
Thích
1 Trả lời
npnspeed
Ta có: Chất rắn không tan là Cu Khí thoát ra là hidro Dung dịch A gồm FeCl2; AlCl3; HCl dư Số mol e nhường: ne= 0,1.2 + 0,15.3 = 0,65 => nH2 = 0,65/2 = 0,325 mKL(Fe; Al) + mdd(HClbd) = mdd(A) + mH2 => 0,1.56 + 0,15.27 + mdd(HClbd) = mdd(A) + 0,325.2 => mdd(A) = mdd(HClbd) +9 :blush:
Cảm ơn     1
Bình luận
26 Tháng Chín 2018
Liên kết
dung dịch CH3COOH 0,1M có pH=2,88 . Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để độ điện li a tăng lên 5 lần ? mong mọi người giải thích kĩ giúp mình
1 Thích
1 Trả lời
hoangphikiemkhach
cần pha loãng 2,65 lần
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Chín 2018
Liên kết
Câu 3: Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch A. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào A, thu được x gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào A, cũng thu được x gam kết tủa. Giá trị của m là? Câu 4: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là? HÓA 11 GIẢI CHI TIẾT GIÚP E VS Ạ
Thích
2 Trả lời
hoangphikiemkhach
câu 3 ta có pt 0,3=3y(số mol của ALOH3) =>y=0,1 =>4.nAL3+ -0,4=0,1 =>nAL3+=0,125 => m= 0,0625.342=21,375
Cảm ơn     1
Bình luận
21 Tháng Chín 2018
Liên kết
codelyoko
Bài 3 Lời giải đề xuất: - a là số mol NaOH cần để kết tủa toàn bộ Al3+ -> a - 0,3 = 3(0,4 - a) -> a = 0,375 -> m = 0,375/(3.2).342 = 21,375 (g) Bài 2 Lời giải đề xuất: - Y + KOH -> Z gòm: + K+: 0,39 + Cl-: 0,3x + BTDT: AlO2-: 0,39 - 0,3x - BTNT Al: 0,39 - 0,3x + (4,68 + 2,34)/78 = 0,1x -> x = 1,2.
Cảm ơn     1
Bình luận
21 Tháng Chín 2018
Liên kết
Câu 1: Dung dịch X chứa HCl 0,2M và AlCl3 0,1M. Cho từ từ 500 ml dung dịch Y chứa KOH 0,4M và NaOH 0,7M vào 1 lít dung dịch X thu được m gam kết tủa. Tính m ? Câu 2: Hoà tan hoàn toàn a gam Al2O3 trong 400 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch X. Thêm 300 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì thu được 3,9 gam kết tủa. Vậy giá trị của a tương ứng là ? GIẢI CHI TIẾT GIÚP E VỚi Ạ HÓA 11
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Bài 1 Lời giải đề xuất: - X + Y -> Z gồm: + Na+: 0,35 + K+: 0,2 + Cl-: 0,5 + BTDT: AlO2-: 0,05 - BTNT Al: nAl(OH)3 = 0,1 - 0,05 = 0,05 -> m = 0,05.78 = 3,9 (g) Bài 2 Lời giải đề xuất: - X + NaOH -> Y gồm: + Na+: 0,3 + NO3-: 0,4 + BTDT: Al3+: 1/30 - BTNT Al: nAl2O3 = (1/30 + 3,9/78)/2.102 = 4,25 (g).
Cảm ơn     1
Bình luận
21 Tháng Chín 2018
Liên kết
Một dung dịch chứa 0,04 mol M n+(M là kim loại); 0,06 mol K+; 0,06 mol Cl-; và x mol SO4 2-. tổng khối lượng muối tan trong dung dịch là 10,87g. M n+ là? A. Fe3+ B. zn2+ C. Cu2+ D. Mg2+
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Lời giải đề xuất: - Tổ hợp các ion có trong dụng dịch lại thành: KCl: 0,06, M2(SO4)n: 0,02 - BTKL: 0,06.74,5 + 0,02.(2M + 96n) = 10,87 -> n = 2, M = 64 -> Mn+ là Cu2+.
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Chín 2018
Liên kết
júp e vs e cần gấp Hòa tan 50 g tinh thể đồng 2 sunfat ngậm 5 phân tử vào nước được 200ml dd A tính nồng độ mol/l các ion có trong dd A ???
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Lời giải đề xuất: - nCuSO4.5H2O = 0,2 -> [Cu2+] = [SO42-] = 0,2/0,2 = 1 (M) Ở bài này do không nói gì nên ngoài sự phân li của CuSO4 còn có sự phân li của nước, tuy nhiên do không cung cấp hằng số phân li theo từng nấc của H2SO4 nên không thể tính được nồng độ H+ và OH- trong dung dịch
Cảm ơn    
Bình luận
21 Tháng Chín 2018
Liên kết
Close