mọi người giải giúp mình câu 4 với cảm ơn nhiều nha
Thích
0 Trả lời
vì sao lại suy ra số mol oxi bằng 0.35 ạ?giúp e vs
1 Thích
1 Trả lời
tctrung
theo đinh luật bảo toàn điện tính, số mol ion âm bằng số mol ion dương. Trong bài thì: 0,15.2+0,1.2+0,4.2=0,6.1+a.1
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150), thu được 4,48 lít khí CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một muối và 3,14 gam hỗn hợp ancol Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng X trong E là : A.26,63% B.30,30% C 62,28% D 40,40%
1 Thích
0 Trả lời
Đun 13,3g hỗn hợp 2 ancol liên tiếp cùng dãy đồng đẳng ở 140 độ h2so4 đặc thu được 10,15g hỗn hợp ete.Xác định 2 ancol và phần trăm khối lượng
1 Thích
1 Trả lời
thethvl123
BT m : m ancol = m ete + m h2o => m h2O =13.3-10.15=3.15=> n h2O=0.175.n ancol=2n h2o => n ancol = 2.0.175=0.35 mol => m trung bình của an col là 13.3/0.35=38 => CH3OH và C2H5OH
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức có khối lượng 18,4g ở 140 độ với h2so4 đặc thu được 3 ete có số mol bằng nhau và 3,6g H2O.Xác định công thức phân tử của 2 ancol
2 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
do các êt bằng nhau số mol nên các ancol cx =nhau về số mol, số mol của nước =0,2 nên mol ancol= 0,4...., mỗi ancol 0,2 mol.... Đặt 2 ancol là ROH và R'OH =>>>> 0,2(R+17) +0,2(R'+17)=18,4 =>>>>> R+R'=58 =>>>> R=15, R'=43
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Tám 2019
Liên kết
Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 54,0 kg B. 75,6 kg C. 67,5 kg D. 108,0 kg
Thích
0 Trả lời
Phản ứng hóa học nào dưới đây ko phải là phản ứng trao đổi ion A. Al+CuSo4 B. Pb(OH)2+NaOH C. BaCl2+H2So4 D. AgNO3+NaCl
Thích
1 Trả lời
nguyendieubinh
B. Pb(OH)2+NaOh không phải là phản ứng trao đổi nha bạn
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
cho m gam hỗn hợp kim loại gồm fe và al tan hết trong dung dịch hno3 thu được 6.72 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 67.7 gam hỗn hợp muối khan. Vậy khối lượng mỗi kim loại trong m gam hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu?
1 Thích
1 Trả lời
cuacon05
nNO=6,72/22,4=0,3 mol Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O a a a Al + 4HNO3-> Al(NO3)3 + 2H2O + NO b b b Gọi a,b là số mol Fe và Al => 242a+213b=67,7 a+b=0,3 =>a=0,13 mol b=0,17 mol mFe=0,13.56=7,28g mAl=0,17.27=4,59g
Cảm ơn     2
Bình luận
07 Tháng Tám 2019
Liên kết
Câu 7:Crackinh hỗn hợp A gồm propan và butan (trong đó có số mol bằng nhau, phần trăm mỗi phản ứng bằng nhau và có hiệu suất crackinh là 70%) thì thu được hỗn hợp X gồm H2và các ankan, anken. Vậy khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X (tính theo đơn vị gam/mol) là
1 Thích
0 Trả lời
Đối với nguyên tử H và những ion chỉ có 1 electron thì năng lượng của các electron được xác định theo biểu thức En = EH*(Z^2/n^2), với EH = −2.178.1018 J và Z là số hiệu nguyên tử, n là số lượng tử chính. Xác định năng lượng ion hóa theo kJ/mol của nguyên tử H và những ion một electron sau: a) H b) He⁺ c) Li2+ d) C5+ e) Fe25+ Giải thích sự biến thiên của các giá trị năng lượng ion hóa khi đi từ nguyên tử H đến ion Fe25+
1 Thích
0 Trả lời
thêm 200ml dd naoh 2M vào 1 cốc đựng 200 ml đ zncl2 nồng độ x mol/l sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,2 mol kết tủa. thêm 150ml đ naoh 2M sau khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,25 mol chất kết tủa. tính x
1 Thích
1 Trả lời
congthanhldk
giai đoạn 1 là tạo kết tủa,giai đoạn 2 là hòa tan kết tủa,viết pt ra là đc
Cảm ơn    
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
X là 1 amin đơn chức. cho 7,08 gam X vào dd Hcl vừa đủ thu được dung dịch Y thêm vào Y dd chứa 0,1 mol axit axetic thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch Naoh. Cô cạn dung dịch sau pư thu được 15,22 gam muối khan. X có bn ctct?
1 Thích
0 Trả lời
Nếu sau phản ứng thu được dung dịch có pH=12 thì có nghĩa là OH- dư ạ?
2 Thích
1 Trả lời
darealkween
đúng đó em tại vì pH<7 thì axit dư ; =7 thì vừa đủ ; >7 thì kiềm dư
Cảm ơn     1
Bình luận
05 Tháng Tám 2019
Liên kết
X là hỗn hợp 2 amin liên tiếp trong dãy đồng đẳng của metylamin. cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch có pH=1 gồm H2so4 aM, Hcl aM.cô cạn dung dịch sau pư thu được 2,975 gam muối khac. % khối lượng của amin có ptk nhỏ hơn trong X là???
1 Thích
2 Trả lời
2001mooner
nH2SO4=nHCl=x ,pH=1 => nH+=0,03=3x => x=0,01 BTKL: mX+mH2SO4+mHCl=m muối => mX=1,63 nX=nH+=0,03 => Mtb=54,333 => X gồm C2H7N : 0,01 , C3H9N : 0,02 => %mC2H7N=27,61%
Cảm ơn     1
02 Tháng Tám 2019
Liên kết
kkimanh
Tại sao mX=1.63 nX vậy ạ................
Cảm ơn    
04 Tháng Tám 2019
Liên kết
Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCL 0,1 mol KNo3 và o,2 mol NaNO3 .Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,72 lít hỗn hợp khí y (đktc) gồm hsi khí không màu , trong đó có một khí hóa nâu trong không khí . Tỉ khối của Y so với H2 là 13 .Tìm giá trị của m
Thích
0 Trả lời
Close