Anyone can help me? Rewrite: What's the address of the company? You noticed its advertisement the other day. (Relative clause)
Thích
4 Trả lời
huyhoang123nv
What's the address of the company whose advertisement you noticed the other day
Cảm ơn     2
29 Tháng Mười 2019
Liên kết
daulinhchi
Vậy nếu câu này thì chuyển ntn nhỉ: Arthur Conan Doyle was born in Edinburgh. Sherlock Homes was his famous story? Thanks bạn!
Cảm ơn     2
30 Tháng Mười 2019
Liên kết
mxp1710
Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được (m + 0,44) gam muối. Giá trị m là A. 1,54 B. 0,77 C. 0,75 D. 1,5
Cảm ơn     1
03 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
mxp1710
Cho m gam glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được (m + 0,44) gam muối. Giá trị m là A. 1,54 B. 0,77 C. 0,75 D. 1,5
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
She............................ here but she doesn't worked here now. A. has worked; B. had work; C. used to work; D. used to working.
Thích
6 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
vha552k3
c, dùng used to v để chỉ hđ đã xảy ra trong quá khứ, có thể là thói quen, và bây giờ k còn nx
Cảm ơn    
02 Tháng Mười Một 2019
Liên kết
hanhan222
Ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn câu cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
nguyenconghuynhat
C nha vì S + used to + V dùng để chỉ hành động từng làm trong quá khứ nhưng bây giờ thì ko Còn has worked dùng để chỉ cho những hành động đang diễn ra ở quá khứ , tiếp tục ở hiện tại và còn kéo dài trong tương lai had work thì sai cấu trúc , đúng phải là had worked Và ko có cấu trúc S + used to + V-ing
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Mười 2019
Liên kết
Someone...................... at the door. Can you hear it? A. knocks; B. is knocking; C. will knock; D. was knocking.
Thích
5 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB là đúng rồi................................
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
nguyenconghuynhat
chọn B vì có động từ tri giác phía trước là hear
Cảm ơn    
Bình luận
28 Tháng Mười 2019
Liên kết
They....................... the new bridge by the end of the year. A. will complete; B. will have complete; C. have completed; D. had been completing.
Thích
6 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
A nha bn .......................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
A nha bn ....................................................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
cHọn AAAAAAAAAAAAAAAAAA,nhưng tại sao bn luôn dặt câu hỏi tiếng anh không vậy
Cảm ơn    
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
nguyenconghuynhat
ko giỏi phần nào thì hỏi phần nấy thôi
Cảm ơn     1
28 Tháng Mười 2019
Liên kết
I used to swim in this river when i................. young. A. am; B. was; C. will be; D. have been.
1 Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
BBBBBBBBBBBBB nhaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
hai2130yen
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Mười 2019
Liên kết
The teacher.......................... into the room. A. has still come; B. has already come; C. has yet come; D. has recently come.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn đáp án BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
He......................... book the tickets, but he had no time to call at the cinema. A. would; B. will; C. is going to; D. was going to.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
A???????????????????????????????????????
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA nha bn....................
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
He........................... up his mind yet. A. didn't make; B. hasn't made; C. wasn't made; D. wasn't making.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
Bbbbbbbbb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
Chọn câu bbbbbbbbbbbbbbbbbbb là đúng rồi.................................................
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
London...................... the capital of the United Kingdom. A. is; B. was; C. will be; D. is being.
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
huyendieu002
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
20 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
Chọn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA nha bn
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
Robert.................... for the company for very long before he was promoted. A. hasn't been working; B. didn't work; C. hadn't been working; D. wasn't working.
1 Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
AAAAAAAAAAAA nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     2
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
đúng rồi chọn A nha bn....................................................................................
Cảm ơn    
Bình luận
22 Tháng Mười 2019
Liên kết
I....................... a headache since yesterday. A. had; B. was having; C. have had; D. would have.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
hanhan222
C????????????????????????????????????
Cảm ơn     1
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
bây giờ thi online kiểu gì vậy mình đang học khóa sat cô trang anh mà bấm thi toàn hiện đáp án không thi được
1 Thích
1 Trả lời
cuteo113
Liên hệ 02432 99 98 98 nhé em.
Cảm ơn    
Bình luận
19 Tháng Mười 2019
Liên kết
as soon as we got to the motel, we checked.................... A. at; B. in; C. on; D. off
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb nha
Cảm ơn     1
Bình luận
18 Tháng Mười 2019
Liên kết
the buiding work has been........................ by bad weather. A. given up; B. help up; C. lain down; D. turned off.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
17 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nha
Cảm ơn     1
Bình luận
18 Tháng Mười 2019
Liên kết
you should look................. the word in the dictionary. A. after; B. up; C. into; D. at.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
17 Tháng Mười 2019
Liên kết
nnkhanh
B.look up : tra cứu.
Cảm ơn     1
17 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb nha
Cảm ơn     1
18 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close