Anh chị cho em hỏi ''người mượn sách thư viện'' trong tiếng anh là gì ạ ? em cảm ơn rất nhiều ạ
Thích
3 Trả lời
cunghocvuibacklinks
https://cunghocvui.com/danh-muc/soan-van-9-ngan-nhat
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
library borrower......................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
borrow books in the library ( mượn sách trong thư viện)
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Mười 2019
Liên kết
I think we should turn on the lights. --........................... A. OK; B. All right; C. That's a good idea; D. All are correct
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn D.................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
how about............... by bike instead of motorbikes? A. to travel; B. travel; C. traveling; D. traveled
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
travelling chọn c nha.........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
Chọn từ sai và sửa lại trong câu sau: We can save natural resources with using solar energy instead of coal, gas and oil. A. natural; B. with; C. instead of; D. and
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
chọn CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC nha........................
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
Let's save natural................................ by using solar energy. A. label; B. name; C. thing; D. resources.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
phamtranquocviet
D resource ( Hãy tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời)
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
We........................... solar panels on the roof of our house to receive the energy from the sun. A. keep; B. install; C. label; D. innovate.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
Each item has its own.................... A. label; B. name; C. thing; D. resource.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
If we....................... talking, we'll be punished. A. look after; B. go on; C. turn on; D. account for.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
13 Tháng Mười 2019
Liên kết
She preferred..................... rather than give up. A. die; B. dying; C. to die; D. to be die.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
darciiii
Ccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Câu c nha banj oiwwwwwwwwwwwwwwwww
Cảm ơn     1
Bình luận
10 Tháng Mười 2019
Liên kết
it's not worth........................ out now. it's much too late. A. to go; B. go; C. going; D. gone
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Đáp án là câu C đó nhaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Language permits us.................... our heritage through literature narratives. A. preserve; B. preserving; C. to preserve; D. to preserving.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
Đáp an là C nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
I'm considering................ your invitation. A. accepting; B. to accept; C. accepted; D. accept.
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
07 Tháng Mười 2019
Liên kết
thuhien2008
làm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
08 Tháng Mười 2019
Liên kết
darciiii
Đáp án là A nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cảm ơn     1
Bình luận
08 Tháng Mười 2019
Liên kết
nien07
đáp án A đó bạn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
09 Tháng Mười 2019
Liên kết
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mình học ngu còn RẤT dại gái. Cần ace giúp chia sẻ kinh nghiệm bớt dại gái với. PLEASE. THANKS. :3
1 Thích
2 Trả lời
phamtranquocviet
bỏ ngay tự tưởng dạy gái đó đi ,xác định việc hc là chính, vì nó là chìa khóa để dẫn đến 1 tương lai tốt đẹp
Cảm ơn     2
03 Tháng Mười 2019
Liên kết
cuteo113
.................................................................................................................................
Cảm ơn    
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
i was very angry. my friend john refused........................ me a lift as he had promised. A. give; B. to give; C. giving; D. gave.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
lananh0712
B.to give because refuse + to-v
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
the film wasn't very good . the audience started.................. before it was over. A. leaving; B. to leave; C. leave; D. both A&B are correct
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
lananh0712
D vì S + started + V-ing / to-V
Cảm ơn     1
Bình luận
04 Tháng Mười 2019
Liên kết
Close