A home computer..................an opportunity for convenient and effcient work at home is becoming more and more common. A. provides; B. is provided; C. which provides; D. providing.
1 Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Câu C. Một cái máy tính gia đình, cái mà cung cấp...
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
They always give the available seats to............... comes first. A. whoever; B. whom; C. which; D. whomever.
1 Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Câu A. Họ luôn dành những chỗ ngồi có sẵn cho bất cứ ai đến đầu tiên
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
I read about the child ...................... life was saved by her pet dog. A. whom; B. who; C. her; D. whose.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Câu D. Tương tự như các cách giải thích lúc nãy nhé
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
They are the people.............. houses were destroyed by the flood. A. their; B. whose; C. what; D. which.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Câu B. (Chỉ sở hữu cho người). (Họ là những người mà sở hữu những căn nhà đã bị phá hủy...)
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
The artist,.................. painting you bought, is a classmate of mine. A. whom; B. whose; C. from whose; D. from whom.
1 Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Chọn câu B. Vì nó chỉ sở hữu cho người (bức tranh được mà nhà họa sĩ đã sở hữu)
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
Those............ to join our club must fill in this form first. A. when tried; B. if wanting; C. who want; D. if they want.
1 Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Câu C. Who want Những người nào mà muốn tham gia clb của chúng tôi thì phải điền vào tờ đơn này trước)
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
The manager called in my new colleagues,.............. i had already met. A. one of who; B. one or two of whom; C. both of them; D. all of them.
1 Thích
4 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Both of them (tôi đã gặp cả hai người họ). Không thể là all of them, vì nó chỉ từ 3 người trở lên
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
q1w2e3r4t5y6u7i8o9p0
all of them..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................nghĩ vậy
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
bạn có thể giải thích vì sao lại chọn all of them đc ko
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
the preservation of ancient sites and historical buildings is a job............ requires a preson ready to fight a long battle. A. whose; B. which; C. of which; D. what.
1 Thích
6 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
ahihidongokk
Chọn which vì which ở đây làm chủ ngữ đại diện cho danh từ trước nó (cụ thể là job)
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
q1w2e3r4t5y6u7i8o9p0
which.......................................
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
bạn có thể giải thích tại sao lại chọn which đc ko
Cảm ơn     1
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
q1w2e3r4t5y6u7i8o9p0
không...................................................
Cảm ơn     1
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
thế sao cậu lại nói là chọn which
Cảm ơn    
26 Tháng Tám 2019
Liên kết
They had the swamp_______last year. A. drain B. to drain C. cut D. to cut Câu này mình thấy rất có vấn đề. Theo mình đáp án là "drained" nhưng không có ở đây. Nhờ mọi người chỉ giúp!
1 Thích
6 Trả lời
0788060978
cut cũng được mà vì ở bị động cut vẫn là cut :)
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
nhkimngan8702
mình nghĩ là câu A: drain, có thể đầm lầy đó nó tự rút chứ k cần nhờ ai hết
Cảm ơn     1
Bình luận
27 Tháng Bảy 2019
Liên kết
JeonJungkook1997
A nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cảm ơn     1
Bình luận
28 Tháng Bảy 2019
Liên kết
baobinhgirl
Nhưng have someting past participle mà
Cảm ơn     1
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
JeonJungkook1997
công thức k lột tả hết đc hoàn cảnh của câu đâu b,nếu sự vật tự bị thế nào đó thì sẽ vẫn chia chủ động nhé
Cảm ơn    
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
drain thì phải thành drained chứ. mình vẫn thấy đáp án có vấn đề
Cảm ơn     1
Bình luận
30 Tháng Bảy 2019
Liên kết
The man............. is resting is very tired. A. what; B. which; C. whom; D. who
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
đáp án là D vì phía sau là động từ
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn roo1708 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
The homeless people.................. story appeared in the paper last week have now found a place to live. A. who; B. whom; C. that; D. whose.
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
npminhmm
D thì phải .......................................................................................................................................................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
đáp án là D vì phía sau có danh từ "story"
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn npminhmm và roo1708 nhiều nha!
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
We went different places................ you find people................ language was hard to understand. A. where - which; B. where - whose; C. that - whose; D. which - whose.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
đáp án là B vì phía trc có danh từ chỉ nơi chốn "places" nên chọn where, phía sau chỗ trống thứ 2 có danh từ "language" nên chọn whose
Cảm ơn     1
Bình luận
25 Tháng Tám 2019
Liên kết
the record............,............... has been produced by a completely new mothod, will be released next week. A. which i told you about - no answer; B. that i told you - which; C. i told you about - which; D. about which i told you - no answer.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với! nếu bạn nào giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
Tom said that he.............. with a friend at 9 o'clock the night before. A. is staying; B. was staying; C. has been staying; D. had been staying.
1 Thích
6 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với:))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
01682321204
D. Had been staying nha. theo mình là thế.
Cảm ơn     1
Bình luận
13 Tháng Tám 2019
Liên kết
baobinhgirl
D. had been staying. Cấu trúc câu gián tiếp mà: QKTD -> QKHTTD
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn baobinhgirl và 01682321204 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
14 Tháng Tám 2019
Liên kết
LeroiMTP
cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp á .câu d nhé
Cảm ơn     1
Bình luận
15 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn LeroiMTP nhiều nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
The Taj Mahal,................. is recognized as one of the wonders of the world, was built by an Indian King in memory of his beloved wife. A. which; B. that; C. where; D. what.
1 Thích
4 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
nếu bạn nào trả lời giúp mình thì giải thích hộ mình tại sao lại chọn đáp án đấy nhé!
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
roo1708
đáp án là C ( the Taj Mahal là một địa danh loại A + D,, câu có dấu phẩy loại B )
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn roo1708 nhiều nha!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
24 Tháng Tám 2019
Liên kết
Close