Chọn câu trả lời đúng: Một quyển sách được đặt nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Cặp lực trực đối cân bằng trong trường hợp này là: A. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và trọng lực tác dụng lên bàn B. Trọng lực tác dụng lên quyển sách và phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách C. Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và phản lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách D. Lực nén của quyển sách tác dụng lên mặt bàn và trọng lượng của quyển sách
Thích
0 Trả lời
Close