Từ 10 kg gạo nếp( chứa 80% tinh bột). Sau khi lên men thu được bao nhiêu lít cồn 96 độ. Biết hiệu suất của mỗi giai đoạn đều là 80%. d=0,8g/ml
Thích
1 Trả lời
daolinh2024
nc6h10o5=4000/81 nc2h5oh=(4000/81) .2.0,8.0,8=5120/81 Vc2h5oh=(5120/81).46:0,8=3634,57 V cồn=3634,57:0,96=3768 ml=3,768 lit
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Tám 2018
Liên kết
tính m gam tinh bột cần để điều chế được 1000 lít rượu etylic 46 độ. Biết hiệu suất của giai đoạn lên men lần lượt là 90% và 80% và d rượu = 0,8g/ml
Thích
1 Trả lời
daolinh2024
Vc2h5oh=1000.0,46=460 lít =460000 ml mC2h5Oh=460.0,8=368000 gam nc2h5oh=8000 mol n tinh bột =8000:2:0,9:0,8=5000/9 mol =>m tinh bột =900 kg
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Tám 2018
Liên kết
Cho m (g) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 6,8g muối của 1 axit cacbonxylic và hôn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ancol trên thu được 0,55 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Xác định CTCT, tính khối lượng mỗi chất trong m g hỗn hợp X ban đầu
Thích
3 Trả lời
codelyoko
Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - n muối = nNaOH = 0,1 -> M muối = 6,8/0,1 = 68 (HCOONa) Bạn xem lại thông số CO2 và H2O!
Cảm ơn    
14 Tháng Tám 2018
Liên kết
maihoaltnsxd
nếu là 0,55 mol CO2 và 0,6 mol H2o thì sao ạ
Cảm ơn    
14 Tháng Tám 2018
Liên kết
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức có mạch cacbon không phân nhánh tác dụng vừa đủ với 200 ml NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 1 ancol A và 14,68 g hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đun nóng ancol A ở trên với H2SO4 đặc ở 170 độ C thì thu được 3,6 g H2O và chất hữu cơ B có dB/A=0,7. Xác định CTCT, tính m mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
Thích
1 Trả lời
codelyoko
Bạn có thể tham khảo cách giải sau: - n muối = nNaOH = 0,2 -> M muối = 14,86/0,2 = 74,3 -> HCOONa (a) và CH3COONa (b) - BTNT Na: a + b = 0,2, (1) - BTKL: 68a + 82b = 14,86, (2) -> a = 0,11, b = 0,09 - dB/A = 0,7 < 1 -> A không là CH3OH, 2A - 18 = 0,7A -> A = 60 (C3H7OH) - nH2O = 0,2 = -> nA = 0,2 -> X gồm 2 este HCOOC3H7 (9,68 gam), CH3COOC3H7 (9,18 gam) Thông số 14,68 cho số lẻ, có lẽ bạn gõ nhầm, mình sử dụng thông số 14,86 nhé!
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Tám 2018
Liên kết
Close