in the old days, people belived that the world was flat and ships would fall off the ________(boundary/edge/border/limit) gthich gium em voi a
2 Thích
13 Trả lời
Tranglt26092002
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Năm 2019
Liên kết
Tranglt26092002
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Năm 2019
Liên kết
Tranglt26092002
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Năm 2019
Liên kết
Tranglt26092002
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     2
Bình luận
29 Tháng Năm 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
longlinh2001
edge.trong thời gian trc đây,người ta tin rằng thế giới sẽ bằng phẳng và tàu sẽ giảm tình trạng nguy đốn
Cảm ơn     1
Bình luận
03 Tháng Sáu 2019
Liên kết
alidrenov
Edge. Dịch: Ngày xưa, mọi người tin rằng trái đất có hình phẳng và tàu bè sẽ rớt khi đi đến mép. ---- Để biết rõ câu này hơn, bạn vào đây nhé: https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Flat-Earth-2019.jpg
Cảm ơn    
Bình luận
06 Tháng Sáu 2019
Liên kết
Close