ở mỗi loài, số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ NST A. đơn bội của loài đó( n) B. lưỡng bội của loài đó (2n) C. tam bội của loài đó( 3n) D. tứ bội của loài đó(4n)
Thích
0 Trả lời
......................................................................................................................................................................................1+1=?
Thích
0 Trả lời
Anh chị cho em hỏi ''người mượn sách thư viện'' trong tiếng anh là gì ạ ? em cảm ơn rất nhiều ạ
Thích
3 Trả lời
cunghocvuibacklinks
https://cunghocvui.com/danh-muc/soan-van-9-ngan-nhat
Cảm ơn    
Bình luận
11 giờ trước
Liên kết
cuteo113
library borrower......................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
10 giờ trước
Liên kết
phamtranquocviet
borrow books in the library ( mượn sách trong thư viện)
Cảm ơn    
Bình luận
9 giờ trước
Liên kết
Giải giúp em bài toán này nhé
Thích
3 Trả lời
cuteo113
giải hộ em bài trên với...................................................................
Cảm ơn    
Bình luận
10 giờ trước
Liên kết
cuteo113
bài 1+1 ý rồi em giải bài này cho...................................
Cảm ơn    
8 giờ trước
Liên kết
medio2712
3 nha........................................................'''''''''''
Cảm ơn    
5 giờ trước
Liên kết
Giải giúp em bài toán này Cho
Thích
0 Trả lời
b) Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng
1 Thích
0 Trả lời
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: Speak English in class regularly = i suggest.....................................................
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Chia đúng thì trong ngoặc trong câu sau: Get him................... the washing machine. ( fix); what about...................... by bike? ( travel)
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Chọn từ sai và sửa lại trong câu sau: We can save natural resources with using solar energy instead of coal, gas and oil. A. natural; B. with; C. instead of; D. and
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
chọn CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC nha........................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Let's save natural................................ by using solar energy. A. label; B. name; C. thing; D. resources.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
D resource ( Hãy tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời)
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
We........................... solar panels on the roof of our house to receive the energy from the sun. A. keep; B. install; C. label; D. innovate.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Each item has its own.................... A. label; B. name; C. thing; D. resource.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
If we....................... talking, we'll be punished. A. look after; B. go on; C. turn on; D. account for.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
how about............... by bike instead of motorbikes? A. to travel; B. travel; C. traveling; D. traveled
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
travelling chọn c nha.........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
I think we should turn on the lights. --........................... A. OK; B. All right; C. That's a good idea; D. All are correct
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
chọn D.................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Close