Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] và f ( 0 ) + f ( 1 ) = 0 . Biết 1 ∫ 0 f 2 ( x ) d x = 1 2 , 1 ∫ 0 f ′ ( x ) c o s π d x = π 2 . Tính 1 ∫ 0 f ( x ) d x
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Tư 2019
Liên kết