+)câu này bạn dùng: (R1+r)(R2+r)=(ZL-Zc)^2 (1) <=> (15+r)(90+r)=(ZL-Zc)^2 +) Tan-pi/4=(ZL-Zc)/(R+r) <=> (ZL-Zc)=-(40+r) => (ZL-Zc)^2=(40+r)^2 (2) +) từ (1) và (2)=> r=10 ôm chọn A
Cảm ơn    
Bình luận
14 Tháng Mười Hai 2019
Liên kết