She is worried..................... the result of her final exam. A. in; B. on; C. at; D. about.
1 Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
chọn B...........................................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
hobaotram
about nha tobe worried about s.th : lo lắng về việc j
Cảm ơn     1
Bình luận
12 giờ trước
Liên kết
minh12a4thpt
đáp án C. about :lo lắng về điều gì...........
Cảm ơn     1
Bình luận
7 giờ trước
Liên kết
Anh chị cho em hỏi ''người mượn sách thư viện'' trong tiếng anh là gì ạ ? em cảm ơn rất nhiều ạ
Thích
3 Trả lời
cunghocvuibacklinks
https://cunghocvui.com/danh-muc/soan-van-9-ngan-nhat
Cảm ơn    
Bình luận
12 giờ trước
Liên kết
cuteo113
library borrower......................................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
11 giờ trước
Liên kết
phamtranquocviet
borrow books in the library ( mượn sách trong thư viện)
Cảm ơn    
Bình luận
9 giờ trước
Liên kết
I think we should turn on the lights. --........................... A. OK; B. All right; C. That's a good idea; D. All are correct
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
chọn D.................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
how about............... by bike instead of motorbikes? A. to travel; B. travel; C. traveling; D. traveled
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
travelling chọn c nha.........................................................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Chọn từ sai và sửa lại trong câu sau: We can save natural resources with using solar energy instead of coal, gas and oil. A. natural; B. with; C. instead of; D. and
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
chọn CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC nha........................
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Let's save natural................................ by using solar energy. A. label; B. name; C. thing; D. resources.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
phamtranquocviet
D resource ( Hãy tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời)
Cảm ơn     1
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi: Speak English in class regularly = i suggest.....................................................
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Chia đúng thì trong ngoặc trong câu sau: Get him................... the washing machine. ( fix); what about...................... by bike? ( travel)
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
We........................... solar panels on the roof of our house to receive the energy from the sun. A. keep; B. install; C. label; D. innovate.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Each item has its own.................... A. label; B. name; C. thing; D. resource.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
If we....................... talking, we'll be punished. A. look after; B. go on; C. turn on; D. account for.
Thích
1 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
She preferred..................... rather than give up. A. die; B. dying; C. to die; D. to be die.
Thích
3 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
1 tuần trước
Liên kết
darciiii
Ccccccccccccccccccccccccccccccc
Cảm ơn     1
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
nien07
Câu c nha banj oiwwwwwwwwwwwwwwwww
Cảm ơn     1
Bình luận
4 ngày trước
Liên kết
it's not worth........................ out now. it's much too late. A. to go; B. go; C. going; D. gone
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
1 tuần trước
Liên kết
nien07
Đáp án là câu C đó nhaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Language permits us.................... our heritage through literature narratives. A. preserve; B. preserving; C. to preserve; D. to preserving.
Thích
2 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
1 tuần trước
Liên kết
nien07
Đáp an là C nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
I'm considering................ your invitation. A. accepting; B. to accept; C. accepted; D. accept.
Thích
4 Trả lời
thuhien2008
làm ơn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đang cần gấp lắm!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
1 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
làm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
darciiii
Đáp án là A nhéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cảm ơn     1
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
nien07
đáp án A đó bạn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Close