High time/ someone/ tell/ him/ stop/ behave/ child. A. It's high time someone told him to stop behaving like a child. B. It's high time someone tells him to stop behaving like a child. C. It's high time someone telling him to stop behaving like a child. D. It's high time someone told him stop behaving like a child.
1 Thích
1 Trả lời
nhatlinh0403
A. It's high time someone told him to stop behaving like a child .
Cảm ơn    
Bình luận
18 giờ trước
Liên kết
Cho mình hỏi với: có khi nào cấu trúc It's (high/ about) time..... đi cùng với QKTD không?
1 Thích
1 Trả lời
nhatlinh0403
The right structure is " It's high time S.O did S.T "
Cảm ơn    
Bình luận
18 giờ trước
Liên kết
You are supposed to dressed yourself now. A. It is time you dressed yourself now. B. It is supposed that you dress your self. C. You must dress yourself now. D. You are going to dress yourself.
1 Thích
2 Trả lời
baobinhgirl
Mình nghĩ là C, các bạn thấy sao?
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
nhatlinh0403
I think the answer is C , too . However , in my opinion , the best answer must be " It's your duty to dress yourself "
Cảm ơn    
Bình luận
18 giờ trước
Liên kết
ai có nhu cầu tra cứu nghĩa của cụm động từ thì vào đây nhé. https://vietjack.com/cum-dong-tu/index.jsp
2 Thích
1 Trả lời
phamtranquocviet
cám ơn vì đã chỉ nha.............................................
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
You should........... the cooker after you've finished the cooking( turn up/ turn down/ turn off/ turn on)
1 Thích
6 Trả lời
nguyendieubinh
câu này dùng turn down có nghĩa là tắt bếp
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
mxp1710
turn off ....................................
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
phamtranquocviet
turn down mới đúng nha........................
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
roo1708
turn off : tắt, khóa. Bạn nên tắt bếp sau khi nấu xong
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
diemngoc2110
turn off!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
baobinhgirl
theo mình, turn off là đúng nhất vì nó có nghĩa là tắt
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
i......you if i need your help. A. would call; B. will call; C. called ; D. call
2 Thích
7 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
dochieuxuan2k2
b nhé bạn đây là điều kiện loại 1 : if + HTĐ , will + v ( nguyên thể )
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
hkhanh15012003
B nha, câu điều kiện loại 1.............................
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn dochieuxuan2k2 và hkhanh15012003 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
0788060978
B vì đây là câu điều kiện loại 1 bạn ạ
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0788060978 nhiều nha!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
baobinhgirl
Mình nghĩ là B: đây là cấu trúc câu điều kiện loại 1
Cảm ơn    
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
...... any problem with the product, contact our local dealer. A. Do you have; B. Should you have; C. Had you; D. You have
1 Thích
8 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
mxp1710
A. Do You Have :))))))))))))))))))))))))))))))))
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn bạn nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
0981700094
Câu A. Shold you have nha, Inversion của if 1
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0981700094 nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
0788060978
B vì đảo ngữ câu điều kiện loại 1 bạn ạ
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn 0788060978 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
baobinhgirl
mình nghĩ là B: đảo ngữ của câu điều kiện loại 1
Cảm ơn    
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
I didn't see anyone but I felt as though________. A. I have been watched B. I be watched C. I am watched D. I was being watched
1 Thích
2 Trả lời
roo1708
đáp án là D vì đây là trường hợp đặc biệt (tôi ko thấy bất cứ ai nhưng tôi cảm thấy như thể là tôi bị theo dõi)
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
baobinhgirl
tại sao ạ? giải thích giúp mình đi
Cảm ơn    
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
You are supposed to dressed yourself now. A. It is time you dressed yourself now. B. It is supposed that you dress your self. C. You must dress yourself now. D. You are going to dress yourself.
1 Thích
0 Trả lời
I should really be starting my own business. A. It's about time I be starting my own business. B. It's high time I was starting my own business. C. It's time for me to have started my own business. D. I'd rather be starting my own business.
1 Thích
2 Trả lời
nguyenhaduy
Chọn đáp án C nha bạn. Cấu trúc: "It's time + for + O + to V"
Cảm ơn     1
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
baobinhgirl
dịch ra thì nghĩa của c có đúng không bạn
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
It's high time we _______. A. to leave B. were leaving C. leave D. had left
1 Thích
5 Trả lời
roo1708
đề sai r thì phải, đáp án là left chứ
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
nguyenhaduy
Đáp án sai rồi, phải là "left" Hoặc "It's high time for us to leave"
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
LeroiMTP
để sai kìa bạn ơi phải là left hoặc for us to leave
Cảm ơn     1
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
baobinhgirl
Mình cũng nghĩ như các bạn nên mới hỏi
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
baobinhgirl
chắc đề sai thật, cảm ơn nhiều nha
Cảm ơn     1
Bình luận
2 ngày trước
Liên kết
Tom said that he.............. with a friend at 9 o'clock the night before. A. is staying; B. was staying; C. has been staying; D. had been staying.
1 Thích
5 Trả lời
thuhien2008
giúp mình với:))))))))))))))) please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
01682321204
D. Had been staying nha. theo mình là thế.
Cảm ơn    
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
baobinhgirl
D. had been staying. Cấu trúc câu gián tiếp mà: QKTD -> QKHTTD
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
thuhien2008
cảm ơn baobinhgirl và 01682321204 nhiều nha!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
LeroiMTP
cấu trúc câu trực tiếp gián tiếp á .câu d nhé
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
Everybody feels sorry for him and says that "If only he ______ more time revising." A. should have spent B. would have spent C. had spent D. spent
2 Thích
3 Trả lời
roo1708
đáp án là C câu ước trong quá khứ
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
ptth13022004
C. (điều ước trái với thực tế trong quá khứ)
Cảm ơn     1
Bình luận
4 ngày trước
Liên kết
nguyenhaduy
Đây là câu điều kiện loại 3 nha, chọn đáp án C ạ
Cảm ơn    
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
He talks as if he _______ everything about me. A. knows B. has known C. had known D. knew
1 Thích
1 Trả lời
roo1708
đáp án là D - a ấy ns như thể là a ấy biết hết mọi thứ về tôi
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
He looks as though he ______ a square meal in his life, but in fact his wife feeds him very well. A. has never got B. never gets C. never got D. had never got
1 Thích
1 Trả lời
roo1708
đáp án là C vì đây là cấu trúc câu as though/as if
Cảm ơn     1
Bình luận
5 ngày trước
Liên kết
Close