kết quả là 0.057 bạn nhé dùng ct B=4pi10^-7 N/L0 *I á
Cảm ơn    
Bình luận
23 Tháng Giêng 2020
Liên kết