những câu dạng như này là ở mức độ nào vậy nhỉ, có phải vận dụng k, tại vì theo mình biết vận dụng là câu có trên 2 hoặc 3 bước tính toán mới ra kết quả
Thích
0 Trả lời
Close