xếp 16 phần quà thành hàng tạo 15 khe mỗi cách chọn 2 khe tương ứng 1 cách chia quà, không gian mẫu 15C2,sau đó xét trường hợp an nhận 1,2,3,4,5 quà.VD: an nhận 1 quà thì còn 15 quà tạo 14 khe, mỗi cách chọn 1 khe là 1 cách chia 15 quà cho bình và công. Suy ra truong hop này có 15C1 cách chia.Tuong tu với các th còn lại
Cảm ơn    
Bình luận
12 Tháng Tám 2019
Liên kết