2 muối là Na2CO3 và NaHCO3 đều có 1C -> nCO2 = nmuoi = 0,4 1Glu -> 2CO2 -> m = 0,4.180/(2.75%) = 48 (g)
Cảm ơn    
Bình luận
02 Tháng Tám 2018
Liên kết