Amin đơn chức có chứa vòng benzen. Khi cho X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức RNH3Cl.Cho a gam Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Hãy cho biết X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Giúp em với ạ
1 Thích
0 Trả lời
mọi người giúp mik giải bài này vs ạ; bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba đ sau:NaCl,Na2SO4,NaNO3
1 Thích
4 Trả lời
huyhoan02
dùng ba(oh)2 loại đc na2so4 xong ta dùng hno3 loại dc nacl
Cảm ơn    
6 ngày trước
Liên kết
huyhoan02
mik cx k chac dau :))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
Cảm ơn    
3 ngày trước
Liên kết
nlinhvngoc
Dùng Ba(oh)2 nhận biết được Na2SO4. Dùng AgNo3 nhận biết NaCl. Mình nghĩ vậy á, bạn tham khảo thử nha ^^
Cảm ơn     1
Bình luận
3 ngày trước
Liên kết
ptpeace186
Dùng AgNO3 nhận biết NaCl và NaNO3; NaCl xuất hiện kết tủa trắng còn NaNO3 không có hiện tượng. Tiếp tục dùng BaCl2 nhận biết Na2SO4 có kết tủa trắng
Cảm ơn    
Bình luận
hôm qua
Liên kết
Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12g hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan A vừa dudr bởi 200ml dung dịch HNo3 thu được 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Giá trị của m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 là: A. 10,08g và 3,2M B.10,08g và 2M c> 11,2g và 3,2M D. 11,2g và 2M
Thích
0 Trả lời
Cho 16g FexOy tác dụng với HNO3 dư sau pứ co cạn thu được muối khan, đem nung đến khối lượng không đổi thu được a gam một chết rắng. Khối lượng cực đại của chất rắn là: A. 17,778g B. 16g C.16,55g D. Đáp án khác
Thích
0 Trả lời
Mọi người giúp mình câu này với ạ
Thích
0 Trả lời
mọi người giải giúp mình câu 4 với cảm ơn nhiều nha
Thích
0 Trả lời
vì sao lại suy ra số mol oxi bằng 0.35 ạ?giúp e vs
1 Thích
1 Trả lời
tctrung
theo đinh luật bảo toàn điện tính, số mol ion âm bằng số mol ion dương. Trong bài thì: 0,15.2+0,1.2+0,4.2=0,6.1+a.1
Cảm ơn    
Bình luận
6 ngày trước
Liên kết
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150), thu được 4,48 lít khí CO2. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một muối và 3,14 gam hỗn hợp ancol Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng X trong E là : A.26,63% B.30,30% C 62,28% D 40,40%
1 Thích
0 Trả lời
Đun 13,3g hỗn hợp 2 ancol liên tiếp cùng dãy đồng đẳng ở 140 độ h2so4 đặc thu được 10,15g hỗn hợp ete.Xác định 2 ancol và phần trăm khối lượng
1 Thích
1 Trả lời
thethvl123
BT m : m ancol = m ete + m h2o => m h2O =13.3-10.15=3.15=> n h2O=0.175.n ancol=2n h2o => n ancol = 2.0.175=0.35 mol => m trung bình của an col là 13.3/0.35=38 => CH3OH và C2H5OH
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức có khối lượng 18,4g ở 140 độ với h2so4 đặc thu được 3 ete có số mol bằng nhau và 3,6g H2O.Xác định công thức phân tử của 2 ancol
2 Thích
1 Trả lời
huyhoan02
do các êt bằng nhau số mol nên các ancol cx =nhau về số mol, số mol của nước =0,2 nên mol ancol= 0,4...., mỗi ancol 0,2 mol.... Đặt 2 ancol là ROH và R'OH =>>>> 0,2(R+17) +0,2(R'+17)=18,4 =>>>>> R+R'=58 =>>>> R=15, R'=43
Cảm ơn     1
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100 %) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 54,0 kg B. 75,6 kg C. 67,5 kg D. 108,0 kg
Thích
0 Trả lời
Phản ứng hóa học nào dưới đây ko phải là phản ứng trao đổi ion A. Al+CuSo4 B. Pb(OH)2+NaOH C. BaCl2+H2So4 D. AgNO3+NaCl
Thích
1 Trả lời
nguyendieubinh
B. Pb(OH)2+NaOh không phải là phản ứng trao đổi nha bạn
Cảm ơn    
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
cho m gam hỗn hợp kim loại gồm fe và al tan hết trong dung dịch hno3 thu được 6.72 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 67.7 gam hỗn hợp muối khan. Vậy khối lượng mỗi kim loại trong m gam hỗn hợp ban đầu bằng bao nhiêu?
1 Thích
1 Trả lời
cuacon05
nNO=6,72/22,4=0,3 mol Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O a a a Al + 4HNO3-> Al(NO3)3 + 2H2O + NO b b b Gọi a,b là số mol Fe và Al => 242a+213b=67,7 a+b=0,3 =>a=0,13 mol b=0,17 mol mFe=0,13.56=7,28g mAl=0,17.27=4,59g
Cảm ơn     2
Bình luận
2 tuần trước
Liên kết
Câu 7:Crackinh hỗn hợp A gồm propan và butan (trong đó có số mol bằng nhau, phần trăm mỗi phản ứng bằng nhau và có hiệu suất crackinh là 70%) thì thu được hỗn hợp X gồm H2và các ankan, anken. Vậy khối lượng mol trung bình của hỗn hợp X (tính theo đơn vị gam/mol) là
1 Thích
0 Trả lời
Đối với nguyên tử H và những ion chỉ có 1 electron thì năng lượng của các electron được xác định theo biểu thức En = EH*(Z^2/n^2), với EH = −2.178.1018 J và Z là số hiệu nguyên tử, n là số lượng tử chính. Xác định năng lượng ion hóa theo kJ/mol của nguyên tử H và những ion một electron sau: a) H b) He⁺ c) Li2+ d) C5+ e) Fe25+ Giải thích sự biến thiên của các giá trị năng lượng ion hóa khi đi từ nguyên tử H đến ion Fe25+
1 Thích
0 Trả lời
Close