Qua quá trình giảm phân, 1 tế bào AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 3 tế bào AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Qua quá trình giảm phân, 1 cá thể AB/ab .Dd tạo thành những loại giao tử gì? Giúp mk vs ạ
Thích
0 Trả lời
Close