nc6h10o5=4000/81 nc2h5oh=(4000/81) .2.0,8.0,8=5120/81 Vc2h5oh=(5120/81).46:0,8=3634,57 V cồn=3634,57:0,96=3768 ml=3,768 lit
Cảm ơn    
Bình luận
18 Tháng Tám 2018
Liên kết